स्वतः प्रकाशन को विवरण


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम

केन्द्रको  क्रियाकलापहरु  (स्वतः प्रकाशन) को विवरण

Right to Information Magh-Chaitra, 2076.pdf Published Date: 2077/1/27

Right to Information Kartik-Poush, 2076.docx Published Date: 2076/10/12

Right to Information Srawan-Asoj, 2076.pdf Published Date: 2076/07/14

Right to Information Baisakh-Ashad, 2075_76.pdf Published Date: 2076/04/07

Right to Information Magh-Chaitra, 2075.pdf Published Date: 2076/01/07

Right to Information kartik-paush, 2075.pdf  Published Date: 2075/10/15

Right to Information srawan-ashwin, 2075_TEPC.pdf

Right to Information 2074-75-v1_TEPC(1).pdf

 Right to Information ,2077_078 final(2)(1).pdf

सूचनाको हक अन्तरगत केन्द्रले आ_व २०८७_७९ मा सम्पादन गरेको कार्य विवरण.pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Right to Information , 2079।80 (1).pdf published Date 2080/4/29