Notice for Selection of the RFP documents on Skill Development Training Programs



नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

RFP स्वीकृति सम्वन्धी सूचना २०७७/१०/२६

Notice for Selection of RFP for Skill Development Training.pdf